Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną
gry internetowej „Gotyx”

Ostatnia aktualizacja regulaminu 16 kwietnia 2007r.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Firmę "PROGLOBAL Angelika Malinowska" (ul. Belgradzka 14/U10 02-793 Warszawa, NIP: 8791512277, REGON: 140830440) w postaci udostępniania dostępu do gry internetowej „Gotyx” oraz możliwość grania w w/w grę wraz z warunkami zawierania i rozwiązywania umowy o świadczeniu tej usługi. Głównym adresem internetowym gry „Gotyx” jest www.gotyx.pl 
2.Definicje:
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną; 
Gra - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca grę internetową o nazwie „Gotyx” zamieszczoną pod głównym adresem internetowym www.gotyx.pl; 
Usługodawca - firma "PROGLOBAL Angelika Malinowska" z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Belgradzka 14/U10, NIP: 8791512277, REGON: 140830440; 
Gracz (Usługobiorca) - każda osoba, która zarejestrowała się w grze i korzysta lub korzystała z konta w grze;
Konto (Księstwo) – struktura informatyczna utworzona na wniosek gracza podczas rejestracji w bazie gry, zawierająca pola z parametrami wykorzystywanymi w grze, posiadająca powiązanie z numerem ID. Korzystanie z konta wymaga znajomości numeru ID i hasła dostępowego. Konto jest wartością niematerialną i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Konto pozostaje własnością usługodawcy oddaną w użytkowanie graczowi (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować ograniczeniu uprawnień do korzystania z niego (nadanie statusu spamera) lub całkowitym odebraniu graczowi prawa do korzystania z niego (zablokowanie).
W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta, usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na jego konto. 
Konto standard – podstawowy rodzaj konta w grze. 
Konto premium – konto posiadające dodatkowe właściwości i udogodnienia dla gracza ważne do końca każdej edycji gry. 
Konto specjalne – konto mające zdefiniowane role w grze (np.: Buntownicy, konta związków dla nowicjuszy, księstwa startowe, itd...)
Numer ID (ID)– indywidualny i unikalny numer konta gracza nadawany w momencie zakładania nowego konta w grze podczas procesu rejestracji;
Tura – podstawowa jednostka czasu obowiązująca w grze. Zależnie od pory dnia przyjmuje wartość jednej lub dwóch godzin czasu rzeczywistego. Na podstawie ilości tur definiowane są operacje jakie gracz może przeprowadzać w grze (produkcja, ataki, itp...). Tura jest również podstawą naliczania kar administracyjnych (spamera i blokady).
Doba czasu rzeczywistego zawiera 20 tur gry. 
Edycja – okres czasu w jakim trwa jedna rozgrywka w ramach całej gry. Na początku rozgrywki wszystkie konta, poza kontami specjalnymi, zostają sprowadzone do kont standard z parametrami początkowymi. Edycja trwa od 3 do 4 miesięcy. 
Zdarzenie losowe - wydarzenie mające wpływ na parametry konta. W grze występuje szereg zdarzeń zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Ich występowanie jest losowe (generowane za pomocą algorytmów gry lub usługodawcę). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w ich przypadku ewentualne straty dla gracza.
Spamer (status spamera) – kara administracyjna nakładana przez moderatora lub moderatora pomocniczego, uniemożliwiająca umieszczanie treści na forum gry. Kara ta ma charakter przejściowy. Jej długość jest uzależniona od rodzaju wykroczenia jakie popełnił gracz. Liczona jest w turach.
Blokada konta – kara administracyjna nakładana przez moderatora lub moderatora pomocniczego uniemożliwiająca zalogowanie się do konta, które zostało zablokowane. Kara może mieć zarówno charakter przejściowy jak i ostateczny, zależnie od rodzaju wykroczenia, jakie popełnił gracz. Liczona jest w turach.
Forum gry – struktura informacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy graczami. Możliwość umieszczania informacji na forum gry jest dostępna dla kont o odpowiednim poziomie i następuje po zalogowaniu się na konto. Każda informacja na forum gry jest automatycznie podpisywana nazwą konta z którego została napisana. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczoną na forum gry. Forum gry jest podzielone na wątki tematyczne, w których należy umieszczać treści związane z tytułem wątku. Wątki rozpoczynające się od słowa MOD: są wątkami moderatorów i gracz nie będący moderatorem nie ma prawa, z wyjątkami opisanymi poniżej w regulaminie, umieszczać w nich swoich informacji pod karą otrzymania statusu spamera. Zakładanie nowych wątków musi być każdorazowo konsultowane z jednym z moderatorów pod karą otrzymania statusu spamera. 
Szef moderatorów (szef administratorów) – osoba powołana przez usługodawcę do koordynowania działań moderatorów i moderatorów pomocniczych oraz rozstrzygania spraw spornych pomiędzy moderatorami i moderatorami pomocniczymi, a graczami.
Moderator (administrator) – osoba powołana przez usługodawcę do pełnienia roli administratora gry i posiadająca ograniczone uprawnienia do kontrolowania graczy. Do obowiązków moderatora należy kontrolowanie treści umieszczonych przez graczy w grze, zachowania graczy oraz przestrzegania przez nich regulaminu. Osoba ta posiada uprawnienia do usuwania treści z forum oraz nadawania graczom łamiącym regulamin statusu spamera, ograniczonej przez usługodawcę kontroli działania, blokowania kont graczy. Osoba ta nie ma możliwości ingerowania w kod gry oraz w system płatności gry. 
Moderator pomocniczy (administrator pomocniczy) – osoba powoływana przez usługodawcę do kontrolowania zawartości forum gry. Osoba ta posiada uprawnienia do usuwania treści z forum oraz nadawania graczom łamiącym regulamin statusu spamera.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.Do prawidłowego działania gry wymagane jest aby gracz posiadał:
 a)komputer podłączony do sieci Internet;
 b)przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji co najmniej 5.5 lub FireFox w wersji co najmniej 1.0;
 c)monitor pracujący w rozdzielczości co najmniej 1024x768;
 d)włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce gracza;
 e)włączoną obsługę cookie w przeglądarce gracza.
2.W przypadku korzystania z oprogramowania blokującego informacje o poprzedniej stronie (nagłówek HTTP_REFERER) należy wyłączyć tę opcję. Za wyłączenie tej opcji przez gracza i ewentualne negatywne skutki jakie może to nieść usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Gracz dokonuje tej czynności tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
3.W celu skorzystania z gry nie jest wymagany zakup oraz instalacja specjalnych (dodatkowych) programów na komputerze gracza.

III. REJESTRACJA W GRZE
1.Rejestracja w grze jest bezpłatna. 
2.Rejestracja powoduje stworzenie konta na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie i oznacza, że usługobiorca zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
3.Jedna osoba może posiadać tylko jedno aktywne konto nie będące kontem specjalnym w grze i nie może go przekazywać.
4.W przypadku, gdy przy użyciu jednego adresu IP w grze uczestniczy więcej niż jedna osoba, wszyscy gracze są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu moderatorom. W przypadku braku takiego zgłoszenia moderator ma prawo zablokować wszystkie konta korzystające z tego samego adresu IP.
5.Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację i uczestnictwo w grze. 
6.Rejestracja osoby dokonywana jest po wybraniu opcji „GRACZ nowy” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego konta gracza do gry. 
7.Nazwa gracza (nazwa konta) która będzie reprezentowała go podczas używania gry musi spełniać założenia podane na forum w wątku „MOD: ADMINISTRATORZY - INFO”. W przypadku niespełnienia tych wymagań konto gracza zostanie zablokowane. Moderator ma prawo zmienić nazwę gracza, o ile jest ona niezgodna z regulaminem, istnieje podejrzenie podszywania się pod innego gracza lub stanowi plagiat nazwy (jest podobna w znaczącym stopniu) do nazwy innego gracza.
8.Po prawidłowym przyjęciu przez system danych gracza automatycznie jest tworzone nowe konto standard w grze oraz generowany i prezentowany jest jego numer ID. Numer ten wraz z hasłem podanym przez gracza w formularzu umożliwia zalogowanie do gry i branie udziału w rozgrywce. 
9.Numer ID i hasło gracz musi zapamiętać. Zgubienie hasła powoduje konieczność założenia nowego konta. Elementy związane z utraconym kontem nie zostaną przekazane do nowego konta.
10.Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez gracza hasła oraz numeru ID oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
11.Gracz ma obowiązek aktualizować swój adres e-mail podany podczas rejestracji niezwłocznie po każdej jego zmianie. Operacji tej dokonuje po zalogowaniu do gry wybierając opcję „edycja profilu”. Adres e-mail stanowi główny kontakt pomiędzy graczem, a usługodawcą. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu. 
12.Zabrania się korzystania z kont innych graczy oraz odstępowania swojego konta innym osobom poza wyjątkami wymienionymi na forum w wątku „MOD: ADMINISTRATORZY - INFO”.
13.Gracz oświadcza, że podawane przez niego dane:
 a)są prawdziwe;
 b)nie naruszają praw osób trzecich;
 c)nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
14.Logowanie do gry jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
15.Nowy gracz zostaje umieszczony w jednym ze związków dla początkujących oraz na wyspie, którą te związki zajmują, którą to wyspę niezwłocznie po zakończeniu okresu „nowicjatu” będzie musiał opuścić. Wiąże się to z utratą aktualnych osad i zasobów i rozpoczęciem rozgrywki od nowa na innych wyspach występujących w grze i w innych związkach.

IV. REZYGNACJA Z GRY
1.Gracz biorący udział w grze może w dowolnym momencie dokonać rezygnacji z niej. Wystarczy aby nie logował się do niej. 
2. Konto do którego nie są odnotowywane logowania zostaje usunięte z gry automatycznie po pewnym czasie. 
3.Usunięcie jest bezpowrotne i powoduje usunięcie danych konta gracza z gry.
4.Po usunięciu konta przez pewien czas gracz nie będzie mógł założyć nowego konta.

V. RODZAJ USŁUGI
1.W ramach usługi usługodawca udostępnia dostęp do gry internetowej „Gotyx” oraz możliwość gry w w/w grę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu gry wywołane czynnikami od niego niezależnymi (uszkodzenia łączy teleinformatycznych, awaria serwera). Wszelkie potencjalne straty jakie poniesie gracz w związku z w/w sytuacjami nie będą rekompensowane. Usługodawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby korzystanie z gry odbywało się bez przeszkód i zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem
2.Gra „Gotyx” jest internetową grą strategiczno-ekonomiczną dziejącą się w realiach średniowiecza. Uczestniczący w niej gracze rozwijają swoje księstwa zaczynając od jednej małej osady, a kończąc na przywództwie dużych związków księstw. 
4.Grę charakteryzuje duża losowość, zmienność i nieprzewidywalność. Żaden z elementów wchodzących w skład świata gry nie jest stały. W dowolnym momencie rozgrywki może się on pojawić, zniknąć lub zmienić swoje cechy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i zmiany parametrów konta spowodowane zmianami w grze.
5.Gra ma charakter ewolucyjny, oznacza to, że dynamicznie się rozwija i powstają
jej nowe elementy, a już istniejące zmieniają swój charakter. 
6.Przybliżony obraz świata gry, z którym może zapoznać się gracz lub dowolna osoba pragnąca nim zostać, prezentują „ZASADY gry” zamieszczone pod adresem www.gotyx.pl/zasady.html. Mogą występować różnice pomiędzy przedstawionymi tam treściami, a realną grą.

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1.Korzystanie z gry w podstawowym zakresie jest nieodpłatne. 
2.Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie gry, jej rozwój oraz popularyzację.
3.Niedopuszczalne są działania graczy mogące utrudniać lub destabilizować działanie gry, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. 
4.Gracz zobowiązuje się nie używać dodatkowych programów, które umożliwiałyby mu oszukiwanie systemu gry i innych graczy.
5.Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści w grze, treści wypowiedzi na forum gry, wysyłane wiadomości do innych graczy i inne teksty umieszczane przez siebie na stronach gry.
6.Gracz zobowiązuje się do niepublikowania w grze żadnych materiałów i treści, które nie są jego własnością lub narażają prawa osób trzecich.
7.Gracz może podać w grze dodatkowe dane z nim związane (na przykład: zdjęcie, numer GG, itd...) robi to w sposób dobrowolny na swoją odpowiedzialność. Informacje te będą prezentowane na stronach gry. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne dalsze wykorzystanie przez osoby trzecie.
8.Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają moderatorzy. Mają oni prawo:
 a)ostrzegania i upominania gracza;
 b)karania gracza;
 c)nadawania statusu spamer dla konta gracza;
 d)blokowania konta gracza;
 e)monitoringu działań gracza;
 f)zmiany wybranych parametrów konta gracza;
9.Usługodawca i moderatorzy mają prawo w szczególnych przypadkach udzielenia graczowi tymczasowej zgody na działania odbiegające od regulaminu.
10.Szczegółowe informacje o moderatorach, zasadach karania, blokowaniu kont i spamowaniu zawarte są na stronach ogólnie dostępnego forum gry w wątkach „MOD: ADMINISTRATORZY – INFO” i „MOD: MODERATORZY-INFO”.
11.E-maile kierowane do moderatorów i usługodawcy nie są rozpatrywane gdy:
 a)w e-mailu brak ID gracza;
 b)w e-mailu brak nazwy konta;
 c)w e-mailu brak tematu;
 d)w e-mailu brak treści lub jest ona bezsensowna;
 e)e-mail zawiera załączniki będące nosicielami wirusów;
 f)e-mail zawiera treści obraźliwe i wulgarne.
12.W przypadku wykrycia błędu w grze, gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym graczom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania usługodawcy i moderatorów o wykrytym błędzie.
13.Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
14.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 a)szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez gracza z gry;
 b)problemy w funkcjonowaniu gry, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich i siły wyższej;
 c)korzystanie z gry przez gracza niezgodnie z postanowieniami regulaminu;
 d)treści informacji zamieszczanych w grze przez graczy. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor informacji;
 e)przerwy w funkcjonowaniu gry zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd...);
 f)utratę danych zawartych w grze spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania gry, bazy danych lub też innymi okolicznościami.
15.Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe bazy danych gry i oprogramowania.
16.W wypadku krytycznych awarii gry usługodawca może odtwarzać stan gry lub jej elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całej gry lub jej elementów.
17.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy graczami.
18.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wzajemne działania pomiędzy graczami wynikające z rozgrywki (ataki, handel, sojusze, itd...).

VII. DODATKOWE OPCJE GRY
1.Gracz może wykupić możliwość nadania statusu premium dla swojego konta do końca aktualnie trwającej edycji.
2.Dzięki kontu premium otrzyma:
 a)dodatkową osadę (kolonię) po kulkudziesięciu turach;
 b)jednorazowo dodatkowe drewno do osady;
 c)większą ilość możliwości startu w przypadku zniszczenia księstwa w trakcie edycji;
 d)większy przyrost ziarna o 5%;
 e)5% bonus do obrony;
 f)pełen dostęp do bazarów;
 g)inne dodatki ustalone przez usługodawcę;
5.Szczegółowe informacje na temat kosztów i metod pozyskania konta Premium są zawarte na stronach gry.
6.Za posiadanie konta Premium nie przysługuje zwrot pieniędzy.
7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowości działania systemów firm realizujących płatności. Szczegółowe informacje o firmach realizujących płatności oraz zasadach ich reklamacji są dostępne w w/w firmach lub na ich stronach internetowych.
8.W przypadku skorzystania z jakiejkolwiek formy płatności w grze gracz zobowiązuje się do zachowania staranności podczas realizacji procedury płatności.
9.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez gracza podczas realizacji procedury płatności.
10.W przypadku błędów popełnionych przez gracza podczas realizacji procedury płatności usługodawca może nie dokonać na rzecz gracza akcji, która miała być wynikiem powyższej płatności.
11.Transakcje rozpoczęte, a nie zrealizowane w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia będą anulowane.
12.Konto standard ma ograniczony dostęp do bazarów oraz nie posiada dodatkowych cech wynikających z posiadania konta premium.

VIII. USUNIĘCIE I ZABLOKOWANIE, STATUS SPAMERA
1.Zablokowanie konta gracza wiąże się z niemożliwością zalogowania do konta w grze i niemożliwością brania udziału w grze.
2.Otrzymanie statusu spamera przez gracza wiąże się z ograniczeniem możliwości wypowiedzi przez gracza w ramach gry.
3.Decyzję o zablokowaniu lub nadaniu statusu spamera może podjąć jeden z moderatorów wymienionych w regulaminie gry. Moderator ma obowiązek wpisać powód blokady lub nadania statusu spamera, który będzie widoczny dla gracza w momencie próby zalogowania się. Od decyzji o zablokowaniu gracz może się odwołać (w następującej kolejności) do moderatora który dokonał interwencji na koncie gracza, następnie do szefa moderatorów i w ostatniej kolejności do usługodawcy. 
4.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez którąś z instancji odwoławczych moderator, szef moderatorów i usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za straty, jakie gracz poniósł z powodu blokady konta.
5.Gracz i jego konto może zostać zablokowane czasowo, na stałe, usunięte, lub może uzyskać status spamera w przypadku gdy:
 a)narusza prawo, postanowienia regulaminu, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego;
 b)gracz umieszcza treści niezgodnie z zasadami obowiązującymi na forum gry , w systemie wiadomości lub innych systemach informacyjnych zawartych w grze („spamuje”);
 c)Gracz umieszcza informacje mające przynieść mu korzyść w grze w innych niż gra serwisach internetowych lub grupach dyskusyjnych niezgodnie z obowiązującymi tam zasadami;
 d)używa w stosunku do innych graczy oraz w grze słów powszechnie uznanych za obelżywe i wulgarne. Wyjątek stanowią tu określenia negatywne utrzymane w klimacie gry i odwołujące się do postaci w grze, nie zaś do graczy personalnie;
 e)wykorzystuje grę w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
 f)korzysta z gry za pomocą oprogramowania na które usługodawca nie wyraził zgody;
 g)posiada więcej niż jedno konto w grze;
 h)logował się na komputerze, z którego miało miejsce logowanie do konta innego gracza;
 i)powoduje „zepsucie” rozgrywki;
 j)nie poinformował usługodawcy i moderatorów o znalezionym błędzie w grze;
 k)uzyskał korzyści z błędu występującego w grze;
 l)nie logował się przez 90 dni do swojego konta;
 m)swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich;
 n)jest podejrzany o sprzedaż lub kupno elementów gry (konta graczy, przedmioty, itd...);
 o)dokonał próby włamania na konto gracza, do gry, do bazy danych gry, na serwer gry. Dokonał wyłudzenia SMS lub płatności, lub też czerpał korzyści z takiego wyłudzenia. Dodatkowo czyny te będą zgłaszane do odpowiednich organów;
 p)nie stosuje zasad zawartych na stronach ogólnie dostępnego forum gry w wątkach „MOD: ADMINISTRATORZY – INFO” i „MOD: MODERATORZY-INFO”. 
6.Szczegółowe zasady postępowań w w/w przypadkach są zawarte na stronach ogólnie dostępnego forum gry w wątkach „MOD: ADMINISTRATORZY – INFO” i „MOD: MODERATORZY-INFO” do których gracz zobowiązuje się stosować. Zasady te mogą ulegać modyfikacjom w zależności od dalszego rozwoju gry. Jeśli istnieje wątpliwość co do interpretacji zawartych tam treści, to właściwą interpretację przedstawią jako wyjaśnienie usługodawca oraz z jego upoważnienia moderatorzy.
7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta gracza, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla gry lub usługodawcy. 
8.W przypadku, gdy konto gracza zostanie zablokowane na dłuższy okres czasu usługodawca oraz moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu straty.
9.W celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze, gracz może zostać poproszony (poprzez wysłanie przez usługodawcę lub moderatora na adres e-mail gracza wiadomości) o przesłanie w postaci listu poleconego na adres usługodawcy swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie dodatkowo zgoda na uczestnictwo w grze rodziców lub opiekunów prawnych). Jeśli gracz w przeciągu 14 dni od wysłania listu e-mail z w/w prośbą nie przyśle listu z odpowiednimi informacjami do usługodawcy jego konto zostanie zablokowane. Konto gracza do momentu otrzymania odpowiedzi przez usługodawcę może być zablokowane.
11.Zablokowane konto gracza po upływie co najmniej 40 dni od ostatniego logowania gracza jest usuwane z gry. 

IX. POUFNOŚĆ
1.Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) – nie są przetwarzane w grze.
2.W przypadkach szczególnych, o których mowa w pkt IX.3 – gracz zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
3.Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów numery NIP, PESEL itd... oraz adresy nie są zbierane w grze oraz nie są w niej przechowywane. 
4.Prośba o podanie przez gracza, któryś z w/w danych przez usługodawcę może nastąpić:
 a)w wypadku reklamacji;
 b)w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z konta w grze.
5.Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od gracza. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6.Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych gracza specjalnym osobom i organom, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.Gracz uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta graczy, grafiki i inne elementy wchodzące w skład gry oraz elementy związane z grą należą do usługodawcy, lub firm albo osób z nim współpracujących oraz autora gry. 
2.Wykorzystanie jakichkolwiek elementów pochodzących z gry bez uzyskania zgody usługodawcy lub odpowiedniego partnera jest zabronione. 

XI. ZMIANY REGULAMINU
1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
2.Każdy gracz w momencie logowania się do gry akceptuje aktualnie obowiązujący regulamin.

XII. REKLAMACJE
1.Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres pocztowy usługodawcy.
2.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 a)oznaczenie gracza (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer ID);
 b)opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
 c)zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez usługodawcę w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
3.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania gry wynikające z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
4.Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacja była rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. O jej rezultacie lub podjętych w jej sprawie działaniach usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail gracza.
5.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę usługodawcy w Warszawie.

XIII. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI
1.Długotrwała gra może doprowadzić u gracza do uzależnienia oraz ogólnego zmęczenia organizmu i mylenia spraw związanych ze światem gry, a światem realnym. 
Z tego względu zaleca się:
 a)nie grać jeśli odczuwa się zmęczenie lub niewyspanie;
 b)odpoczywać co najmniej 10 do 15 minut na każdą godzinę gry;
 c)spożywać posiłki co najmniej na każde trzy godziny gry;
 d)realizować w sposób normalny czynności fizjologiczne;
 e)chodzić do pracy, szkoły lub uczelni i wypełniać swoje obowiązki; 
 f)spotykać się ze znajomymi nie tylko w sposób wirtualny;
 g)nie zaniedbywać rodziny i higieny osobistej :-)