Forum - ogólne
Powrót do wątków

Lista wiadomości wątku MOD: REGULAMIN I ZASADY GRY GOTYX - INFO

[1]
Autor: Bastex Azazel 1629
W tym wątku będzie na bieżąco aktualizowany regulamin. Ostatni wpis uznaje się za aktualny i obowiązujący.

ZAKAZ SPAMOWANIA w tym wątku! Wątek do dyspozycji tylko administracji.
Autor: Polanie XXX 46
WPROWADZENIE:

REGULAMIN ADMINISTRACYJNY GRY GOTYX oparty jest na "Regulaminie świadczenia usługi drogą elektroniczną Gry internetowej „Gotyx” (umieszczonym w Zasadach Gry, http://www.gotyx.pl/zasady.html) i stanowi jego uzupełnienie. Do wszelkich sytuacji nie uregulowanych Regulaminem Administracyjnym, stosuje się zasady "Regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną" - mają one charakter nadrzędny.

(*) - Przy poszczególnych rozdziałach Regulaminu został umieszczony dodatek „KOMENTARZE”, gdzie umieszczono istotne wyjaśnienia do niektórych artykułów oznaczonych (*).

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.1. Gotyx jest grą stworzoną przez Malkona (władca księstwa Polanie) zwanego dalej Autorem. Kopiowanie jakichkolwiek elementów Gry bez zgody Autora jest zabronione.

Art. 1.2. Nad przestrzeganiem zasad Gry Gotyx czuwają Administratorzy Gry, zwani dalej Adminami.

Art. 1.3. Gracz, który znajdzie jakikolwiek błąd lub utrudnienie w Grze (wynikające z naruszenia kodu Gry po zmianach wprowadzonych przez Autora, przy restarcie edycji bądź w trakcie jej trwania), jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić go na adres gotyx@gra24h.pl oraz poinformowania o tym w wątku "Błędy w grze". (*)
a) W przypadku stwierdzenia, że Gracz wykorzystywał błąd w celu ułatwienia rozgrywki sobie lub innym, jego konto zostanie zablokowane a osady usunięte.(*)

Art. 1.4. Młodzież do lat 18 może grać w grę jedynie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Art. 1.5. Obowiązuje zakaz sprzedaży i kupna elementów Gry (np.: konta, surowce, dworzanie, osady, wojsko, bezrobotni, zwierzęta, itd…). Konta graczy podejrzanych o sprzedaż lub kupno albo zamiar sprzedaży lub kupna elementów Gry mogą zostać zablokowane.

Art. 1.6. Zabronione są wszelkie próby i włamania na konta graczy, włamania do systemu, wyłudzenia w systemach płatności oraz inne oszustwa, które będą po wykazaniu zgłaszane do odpowiednich organów ścigających.

Art. 1.7. Zabronione jest zakładanie księstw wykorzystywanych tylko w celu polepszenia rozwoju innych księstw (np.: w celu przetransportowania zasobów, podbicia, zbuntowania, wypowiedzi na forum, itd.).

Art. 1.8. Każdy Gracz może grać tylko na jednym koncie. W przypadku stwierdzenia umyślnych akcji Gracza z kilku kont, wszystkie zostaną zablokowane.

Art. 1.9. Każdy Gracz w danej chwili może wykorzystywać swoje IP do logowania się na tylko jedno konto. Zabronione jest logowanie się bez zgody Administracji (Dzielenie łącza lub Zastępstwo) z jednego komputera na inne konta w Grze.
a) Gracze na stałym IP - nie mogą bez zgody Administracji (Dzielenie łącza lub Zastępstwo) logować się na inne konta ze swojego IP.
b) Gracze na zmiennych IP - jeśli rozdzielnie zostanie im przydzielone to samo IP, sytuację rozpatruje Administracja.
c) Jeśli bez pozwolenia nastąpi z 1 komputera logowanie na inne konto – wszystkie konta na które nastąpiło logowanie z tego komputera mogą zostać zablokowane przez Administrację.(*)

Art. 1.10. W przypadku niecenzuralnego i niemoralnego zachowania Gracza (np.: obraźliwe wypowiedzi na forum, obraźliwe listy, groźby, pogróżki, szantaże, itp.) zastosowanie mają zasady dotyczące forum > patrz REGULAMIN MODEROWANIA. W przypadku graczy notorycznie łamiących powyższe zasady ostateczną karą będzie blokada konta.

Art. 1.11. Gracz jest odpowiedzialny za utrzymanie w klimacie Gry: nazwy księstwa, związku i osad, imienia władcy i herbu księstwa. Księstwa, związki i osady graczy, w których nazwach i ww. elementach pojawią się treści wulgarne, ewidentnie obraźliwe wobec innych uczestników Gry lub zabronione w prawie polskim (np.: faszyzm, pornografia itd.) będą zmieniane bez zgody Gracza, buntowane lub usuwane bez ostrzeżenia z mapy, a konto blokowane.

Art. 1.12. Za bezpieczeństwo treści danych dostępowych (numer ID i hasło do konta) odpowiada Gracz. W tym celu nie wolno ich nikomu podawać, nie wolno pozostawiać konta po zalogowaniu bez nadzoru, nie wolno korzystać z niepewnych źródeł dostępowych do Internetu, itd. Hasło powinno być skomplikowane, aby nie było możliwości łatwego jego odgadnięcia.

Art. 1.13. Autor i Administracja Gry (Admini Gry, Modowie forum, księstwa pomocnicze) nie odpowiada za politykę prowadzoną przez związki oraz księstwa i wszystkie fakty, które się z tym wiążą.

Art. 1.14. Nie wolno stosować środków, powodujących zwiększony ruch na serwerze i zakłócających przebieg Gry. W szczególności zabronione są automatyczne i półautomatyczne skrypty, wywołujące zapytania dla bazy danych lub wykorzystujące podczas działania mechanizmy Gry. Naruszenie tych zasad prowadzi do natychmiastowego wykluczenia z Gry. Także używanie własnych skryptów dla osiągnięcia korzyści w Grze dla siebie lub innego księstwa jest zakazane i prowadzi do wyłączenia z uczestnictwa w Grze . W tą Grę można grać tylko przez przeglądarkę internetową. Używanie do Gry wszelkiego rodzaju botów oraz skryptów modyfikujących interfejs jest zabronione. Niedozwolone są w szczególności skrypty, które dają graczom jakiekolwiek funkcje konta premium lub obciążają serwery, a także boty automatycznie wykonujące jakiekolwiek czynności na koncie.

--------------------
KOMENTARZE
(*) Art. 1.3.
Wpis w odpowiednim wątku na forum informuje pozostałych uczestników rozgrywki, że Autor został poinformowany o zaistniałym problemie i nie ma potrzeby wysyłania kolejnych zgłoszeń dotyczących tego samego zagadnienia. Samowolne zakładanie wątków, psucie klimatu forum karane będzie administracyjnie zgodnie z Art 5.12.
(*) Art. 1.3.a.
O wysokości nałożonej kary decydują Moderatorzy forum w zależności od przewinienia i stażu gracza.
(*) Art. 1.9.c.
Ilekroć w Regulaminie używa się słowa „komputer”, należy pod tym pojęciem rozumieć każde urządzenie elektroniczne, przez które gracz łączy się z Internetem w sposób umożliwiający logowanie na konto w Grze Gotyx, tj.: komputer osobisty, serwer, laptop, Palmtop, telefon komórkowy, terminal informacji turystycznej, iPod, konsola do gry, telewizor, smartphone, itp.

Rozdział II – ZASTĘPSTWA

Art. 2.1. Każdy Gracz ma prawo w przypadku nieobecności ustanowić zastępstwo (edycja profilu).

Art. 2.2. Jeden Gracz może zastępować maksymalnie dwóch graczy naraz.

Art. 2.3. Jeden Gracz może zastępować wielokrotnie innych graczy w ciągu trwania całej edycji.

Art. 2.4. Minimalnym czasem zastępstwa jest 20 tur i obowiązuje najwcześniej za X* tur od bieżącej tury.
* - X ilość tur aktualnie ustawiona w systemie.

Art. 2.5. Tylko właściciel konta może przekazywać dane swego księstwa i ustanawiać/prosić o zastępstwo.

Art. 2.6. Właściciel konta może wyznaczyć Rezerwowych Zastępców, którzy będą mieli prawo go zastąpić w przypadku problemów głównego Zastępcy. Zmiana Zastępcy Głównego na Rezerwowego dokonywana jest przez Admina po pisemnym zgłoszeniu wysłanym z konta Zastępowanego.

Art. 2.7. Zastępstwo może być zgłoszone (wpisane) na forum (wg wzoru poniżej) w wątku MOD: Zastępstwa.
Zastępowany: (nazwa ksiestwa) ID: xxxxxx
Zastępujący: (nazwa ksiestwa) ID: xxxxxx
1 Rezerwowy Zastępujący: (nazwa ksiestwa) ID: xxxxxx
2 Rezerwowy Zastępujący: (nazwa ksiestwa) ID: xxxxxx
od tury XXX do tury yyy
a) Za nieregulaminowe zgłoszenia odpowiedzialność ponosi dokonujący wpisu, gdyż powinien to czynić po zapoznaniu się z regulaminem.

Art. 2.8. Zastępstwo obowiązuje od momentu gdy pojawi się w menu Gracza w tabelce Zastępstwa.
a) Wpis w wątku na forum MOD: Zastępstwa jest tylko informacyjny i nie stanowi mocy prawnej dopóki nie będzie adnotacji w menu Gracza.

Art. 2.9. Łączny czas zastępstw nie może przekroczyć 1/4 czasu trwania edycji.

Art. 2.10. Jeżeli w trakcie zastępstwa nastąpiło zaburzenie systematycznego naliczania tur (awaria serwera), wtedy na wniosek Zastępującego - Administrator może wydłużyć lub skrócić zastępstwo i dokonać wpisu na forum.

Art. 2.11. Nie wolno zastępować nikogo w Grze bez ustanowienia zastępstwa, ani (pod rygorem ukarania) skracać zastępstw, bez otrzymania wyraźnej zgody Admina na pocztę prywatną w Grze. Jeśli są jakieś problemy, Admin skontaktuje się w celu ich wyjaśnienia.

Art. 2.12. Nie można zastępować gracza należącego do wrogiego związku bądź prowadzącego działania wojenne przeciwko Zastępującemu.

Art. 2.13. Księstwa zastępowane nie mogą być podbijane przez Zastępujących ani nikogo z tego samego związku. Wyjątek stanowi przepisanie osad w umowach dyplomatycznych, przy czym Zastępujący nie może być wtedy obdarowanym.

Art. 2.14. Gracz powierzający swoje konto innemu graczowi na zastępstwo czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Autor Gry oraz Administracja Gry nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wrogie działania na koncie dokonane przez Zastępującego wobec Zastępowanego.

Art. 2.15. Gracz, który wyraził zgodę na zastępowanie innego gracza jest zobowiązany do działania w jego dobrym interesie. Wszelkie celowe działania poczynione na szkodę Zastępowanego uważane będą za psucie rozgrywki oraz karane blokadą konta Zastępującego. (*)

Art. 2.16. Podczas zastępstwa zakazane są działania między obydwoma księstwami (wysyłanie wzajemnie na siebie ataków, transportów, przekazywanie talarów, wzajemne zakupy między sobą na bazarze).

Art. 2.17. Gracz zastępujący może prowadzić akcje ofensywne z konta Zastępowanego.
a) Zabronione są tylko ataki z księstwa zastępowanego na trzecie księstwo (lub księstwa) jeśli Zastępca podczas zastępstwa również ze swojego konta prowadzi z nim (lub z nimi) działania wojenne. Chodzi o to, by Zastępujący nie ułatwiał rozgrywki swojemu kontu kosztem konta zastępowanego.
b) W przypadku gdy konto zastępowanego zostaje zaatakowane przez księstwo/księstwa trzecie z którym/i konto Zastępcy prowadzi działania wojenne, nie stosuje się przepisów Art. 2.17 lit a)
c) Jeżeli księstwo zastępowane prowadziło w okresie 100 tur przed rozpoczęciem zastępstwa działania wojenne nie stosuje się przepisów Art. 2.17 lit a), Udowodnienie tego spoczywa na Zastępującym.
d) Przez działania wojenne rozumie się działania obronne bądź ofensywne - dowodem na potwierdzenie działań wojennych są raporty znajdujące się w militariach.

Art. 2.18. W przypadku złamania zasad zastępstwa opisanych w Rozdziale II Regulaminu Gry, zastępstwo zostaje unieważnione, zaś Administracja podejmuje decyzję co do ukarania graczy.

--------------------
KOMENTARZE
(*) Art. 2.15.
Zabronione jest więc przekazywanie innym księstwom osad. Ewentualnie, gdy to właściciel dokonał wpisu w umowach dyplomatycznych, może Zastępujący dopilnować woli właściciela. Ale sam nie może być stroną obdarowaną, gdyż zabrania tego system Gry (zablokowana możliwość atakowania siebie nawzajem kont grających z tego samego IP)

Rozdział III – PRZEKAZYWANIE OSAD

Art. 3.1. W Grze można w legalny sposób przekazać osadę innemu księstwu.
a) Wariant 1: korzystając z automatycznego przekazania osad,
b) Wariant 2: w sposób tradycyjny.
c) W obu wariantach Gracz przekazujący – pod rygorem unieważnienia przekazania - jest zobowiązany poinformować o tym w wątku MOD: UMOWY DYPLOMATYCZNE według następującego wzoru:

- Przekazujący: Nazwa księstwa i ID (w nawiasie) przekazującego osadę/-y:
- Obdarowany: Nazwa Księstwa i ID (w nawiasie) obdarowanego.
- Otrzymuje: Nazwa osad/-y (Współrzędne X:,Y)
- Przyczyna przekazania: ...
- Osada startowa Przekazującego to: Nazwa osady (Współrzędne X:,Y). (*)

d) Gracz obdarowany potwierdza fakt przyjęcia osad/-y w wątku MOD: UMOWY DYPLOMATYCZNE. W przypadku zaistnienia 3.1.a) Gracz obdarowany dodatkowo wyraża zgodę na przekazanie osady ustawiając TAK w edycji profilu.
e) Gracze po dokonaniu wpisu w obu wariantach, muszą odczekać 20 tur (pierwszą turę liczymy od następnej tury po wpisie) do czasu sfinalizowania przekazania osad/-y (wejście ataku przejmującego w wariancie 3.1.b), zatwierdzenie przekazania w wariancie 3.1.a).
f) Przekazujący osady musi poinformować o tym fakcie przynajmniej jednego Administratora w prywatnej korespondencji. Jeśli we wskazanym okresie 20 tur, nie będzie żadnego uzasadnionego sprzeciwu (Admin, sąsiedzi) i osada/-y nie były przedmiotem militarnego sporu, gracze mogą sfinalizować przekazanie osad/-y.
g) Gracz obdarowany, zobowiązany jest do niezmieniania nazw otrzymanych osad przez minimum 200 tur. Ma to na celu dalszą ewidencję osad.

Art. 3.2. Zabronione jest przekazywanie osad/-y sąsiadowi w celu zwiększenia swojej szansy na kolonizację.

Art. 3.3. Nie wolno przekazywać osad(y) frontowej podczas trwania wojny. Przez osadę Frontową, rozumie się osadę graniczną o którą toczyły się spory w postaci walk.
a) Wyjątek: Można przekazać osadę frontową o które toczyły się walki, jeśli osoba przekazująca uzyska zgodę osób które o ową osadę walczyły i posiadają np: na niej ataki zwycięskie. Zgoda ta musi być wyrażona przez wszystkich zainteresowanych oraz potwierdzona przez Administrację w wątku MOD: UMOWY DYPLOMATYCZNE.

Art. 3.4. Nie wolno przekazywać swojej osady startowej w celu zmiany lokalizacji. Obrona swojej osady startowej jest sprawą honorową i gracz zobowiązany jest do stawiania oporu wszelkimi dostępnymi środkami. Wszelkie nieuzasadnione przypadki „odpuszczania” osady startowej karane będą zablokowaniem konta Gracza postępującego niehonorowo, zbuntowaniem lub usunięciem owej odpuszczanej osady.
a) W wyjątkowej sytuacji Admin może wyrazić zgodę na zbuntowanie osady startowej przez Gracza, który posiada w tym skupisku tylko 1 osadę. (*)
b) Jest możliwość za zgodą Admina łączenia przekazywania osad (bez startowej i frontowej), z jednoczesnym zbuntowaniem osady startowej. Zgoda może być udzielona, tylko na wniosek dysponenta osad.

Art. 3.5. Nie wolno przekazywać osad/-y księstwom logujących się z tego samego IP lub komputera (z zastępstwami włącznie).

Art. 3.6. Raz przekazanej osady/osad nie można następnie odbierać, ani przekazywać innemu graczowi. Przekazanie jest operacją jednorazową i bezpowrotną. Celowe zrewoltowanie osady przekazanej uznawane jest w tym przypadku za niedozwolone przekazanie w celu ominięcia zasad Gry i podlega karze.

Art. 3.7. Z uwagi na możliwość dążenia do celowego zablokowania konta przez Gracza jako sposób na przekazanie osad, wprowadzamy zasadę, że osady Gracza zablokowanego karą administracyjną mogą być decyzją Admina przejmowane dopiero po zbuntowaniu się, chyba, że Administratorzy postanowią inaczej – informacja taka będzie widoczna w wątku > MOD: ADMINISTRATORZY – INFO.

Art. 3.8. Istnieje 200-turowy zakaz atakowania księstw, od których otrzymało się osady.

Art. 3.9. Zabronione jest przekazywanie osad w celu umacniania innego księstwa w TOP. Admini rozsądzają takie przypadki.

Art 3.10. Wprowadza się zakaz przekazywania osad po 1500 turze edycji.

Art 3.11.
a) Walki między księstwami, które w przeszłości miały przyjacielskie stosunki mogą być potraktowane jako próba ominięcia Rozdziału III Regulaminu Gry.
b) Przez przyjacielskie stosunki należy rozumieć: wsparcie gospodarcze, wsparcie militarnie bytność w tym samym związku.
c) Gracz zamierzający zaatakować księstwo z którym w przeszłości miał stosunki przyjacielskie powinien to zgłosić Administracji opisując zaistniałą sytuacje. Administracja po przeanalizowaniu materiału otrzymanego i własnego w ciągu 20 tur zezwala bądź nie na takie działania.

--------------------
KOMENTARZE
(*) Art. 3.1.c.
Przykład wpisu:
- Przekazujący: Księstwo A (ID: 1234)
- Obdarowany: Księstwo B (ID: 4321)
- Otrzymuje: Osada 2 (Współrzędne 1:-1)
- Przyczyna przekazania: umowa pokojowa po zakończeniu wojny.
- Osada startowa Przekazującego to: Osada 1 (Współrzędne 1:0)
Współrzędne można sprawdzić najeżdżając na herb osady na Mapie Związków.
Przykład: Nazwa osady: Wioska Koczowników - współrzędne -1:5, lub 0:0, lub 3:5 itd...
W przypadku niedopełnienia wpisu współrzędnych osad, ID księstw itp. przekazanie nie jest prawomocne.
(*) Art. 3.4.a.
Chodzi o to, by osoba, która w tym rejonie ma tylko 1 osadę (bo więcej nie zdobyła, albo pozostałe przekazała lub straciła w uczciwej walce), a chce nadal kontynuować grę w rejonie gdzie może mieć większe szanse na grę, mogła zmienić lokalizację. Oczywiście nie może wtedy posiadać koloni, gdyż nie będzie miała opcji ponownego osiedlania.

Rozdział IV – DZIELENIE ŁĄCZA

Art. 4.1. Admini mogą, na prośbę gracza, wyrazić zgodę na współdzielenie łącza w przypadku osób używających tego samego adresu IP.

Art. 4.2. Gracze zobowiązani są poinformować o tym fakcie Administrację Gry i poprosić o zgodę na dzielenie łącza dla ich księstw według następującego wzoru:
nazwa księstwa xxxxx
ID xxxxxx
współdzielenie z
nazwa księstwa xxxxx
ID xxxxxx
- opis sprawy.
a) Admin jest zobowiązany do poinformowania o pozwoleniu na dzielenie łącza w wątku MOD: DZIELENIE ŁĄCZA.

Art. 4.3. W przypadku zgody obowiązują następujące reguły:

a) Zabronione są akcje pomiędzy kontami logujących się z tego samego IP lub komputera.(*) (blokada systemowa)
b) Gracze grając z tego samego IP mogą zastępować siebie nawzajem. (ze względu na to, że dzielenie łącza jest przez system traktowane jako aktywne zastępstwo)
c) Żaden z graczy grający z tego samego IP nie może zastępować księstw trzecich. (nie obowiązuje Art. 2.2. )
d) Gracze grający z tego samego IP nie mogą być oddzielnie zastępowani przez księstwa trzecie (patrz podpunkt b). W przypadku gdy wszyscy dzielący łącze potrzebują zastępstwa, wówczas na okres ich nieobecności administracja może udzielić zastępstwa jednemu lub większej liczbie graczy.
e) Księstwa korzystające z jednego IP nie mogą grać w jednym związku ani być w stosunkach lennych (wasal – senior).
f) przypadki szczególne administracja rozpatruje oddzielnie

Art. 4.4. Administracja może odmówić zgody na dzielenie łącza, dodatkowo ograniczyć, lub cofnąć pozwolenie.
a) Administrator, przy uzasadnionych podejrzeniach (zgłoszeniach od graczy), ma prawo wprowadzić ograniczenia w kontaktach i relacjach między księstwami logującymi się z jednego IP w uznanym przez siebie zakresie. Czas trwania i zakres podane będzie zawsze w MOD: DZIELENIE ŁĄCZA.

--------------------
KOMENTARZE
(*) Art 4.3.a.
Do zabronionych akcji zalicza się: ataki, transporty, przekazania talarów, przekazania osad, zakupy na bazarze. W Grze zablokowane są powyższe zdarzenia pomiędzy kontami logującymi się z tego samego IP, a więc obchodzenie tego zakazu będzie surowo karane.

Rozdział V – ZASADY FORUM i KORESPONDENCJI ORAZ REGULAMIN MODEROWANIA

Art. 5.1. Moderowanie jest procesem jawnym. A wszelkie informację są podawane na forum
Gry.

Art. 5.2. Moderowaniem dyskusji na forum i korespondencji zajmują się Moderatorzy forum i korespondencji (skróty Mod przy nazwie księstwa) i/lub Administratorzy Gry (Admin)

Art. 5.3. Graczom nie wolno wypowiadać się w wątkach:
MOD: ADMINISTRATORZY – INFO
MOD: MODERATORZY – INFO
MOD: ADMINISTRACJA – FAQ
oraz we wszystkich wątkach mających dopisek „INFO”.
Są to watki informacyjne, w których stosownych wpisów dokonać mogą osoby do tego upoważnione.
a) Gracz – w przypadku 10 turowego braku kontaktu z Administracją po zgłoszeniu na priv konieczności ingerencji - może dokonać wpisu w wątku MOD: ZGŁOSZENIA: ZASTĘPSTW / ZMIAN NAZWY / ZŁAMANIA REGULAMINU - gdy Admini nie odpowiadają na priv.

Art. 5.4. Gracze w uzasadnionych przypadkach mogą poprosić Administrację lub Moderatorów forum o założenie własnego wątku MOD. Taki wątek funkcjonuje na następujących zasadach:
a) Jest zakładany przez Administratora, Moderatora forum lub Gracza (w tym przypadku w pierwszym poście Gracz umieszcza informację o treści „Wątek założony za zgodą (nick Admina lub Moda forum)”.
b) Posiada nazwę według wzoru „MOD: Nazwa wątku”.
c) Jest moderowany pod względem merytorycznym przez Administrację i/lub Moderatorów forum. Obowiązuje w nim zakaz wypowiadania się nie na temat. Każdy post nie na temat, będzie traktowany jak spam.
d) Administrator/Moderator forum ma prawo odmówić założenia wątku MOD.

Art. 5.5. Na forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania. Prosimy także o wypowiedzi zgodnie z zasadami polskiej ortografii, interpunkcji i składni.

Art. 5.6. Na forum zabronione jest używanie wulgaryzmów, ukrywanie wulgaryzmów (np: poprzez grę słów, kropkowania, używanie innych środków zachowujących negatywny wydźwięk) oraz ewidentny spam.

Art. 5.7. Administrator/Moderator forum podejmuje ostateczną decyzję o ukazaniu się (lub pozostaniu) danego postu na forum. (*)

Art. 5.8. Administrator/Moderator forum ma prawo nałożyć na Gracza karę spamera (blokada korespondencji i wypowiedzi na forum).

Art. 5.9. Wszelkie sprawy do Moderatorów załatwiane są tylko po zgłoszeniu oficjalnym na priv, a nie na forum.

Art. 5.10. Administratorzy/Moderatorzy forum o swoich decyzjach informują w wątku „MOD: MODERATORZY-INFO”.

Art. 5.11. Moderatorzy forum mają obowiązek sukcesywnie usuwać wątki „martwe” lub przenosić je do wątków archiwalnych.

Art. 5.12. Za naruszenie zasad pod rygorem ukarania uznajemy:
a) używanie wulgaryzmów w dyskusji na forum i w prywatnej korespondencji;
b) umieszczanie na forum i w prywatnej korespondencji wypowiedzi jawnie obrażających innych członków forum;
c) prowadzenie osobistych, niemerytorycznych dyskusji między Graczami zarówno na forum jak i w prywatnej korespondencji;
d) umieszczanie na łamach forum i prywatnej korespondencji treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, etc. oraz propagujących przemoc;
e) spamowanie forum - notoryczne pisanie nie na temat lub stałe powtarzanie oklepanych wypowiedzi w danym temacie;
f) zakładanie wątków bliźniaczo podobnych do już istniejących;
g) pisanie jakichkolwiek postów w wątkach określonych w Art. 5.3;
h) pisanie postów nie na temat w wątkach moderowanych (podpisanych „MOD”) zgodnie z Art. 5.4.c;
i) pisanie z nie swojego konta lub przekazywanie informacji od osób zablokowanych;
j) używanie html w tworzeniu nagłówków nowych tematów czy samych postów;
k) pomawianie innych uczestników Gry (zwłaszcza pracujących społecznie Adminów), bez przedstawienia dowodów na poparcie swoich twierdzeń;
l) psucie atmosfery Gry, forum, łamanie zasad współżycia społecznego i gotyxowego; w takim przypadku ostateczna interpretacja należy do Administracji Gry, która może wykorzystać wszystkie dostępne możliwości ukarania gracza wynikające z Regulaminów Gry.

Art. 5.13. Złamanie Art. 5.12.a-d w prywatnej korespondencji może być ścigane na wniosek poszkodowanego.
a) Przypomina się, że korespondencję od niechcianych osób można samemu zablokować.
b) Moderator bądź Amin może interweniować, kiedy Odbiorca uważa się za bardzo poszkodowanego.
c) Administrator/Moderator forum celem ustalenia winy może użyć wszystkich dostępnych sposobów. Ma prawo poprosić gracza o doraźny dostęp do jego konta celem sprawdzenia korespondencji i stwierdzenia wiarygodności wniosku o ukaranie osoby obrażającej/pomawiającej.
d) Administracja Gry dysponuje środkami skutecznie ograniczającymi naruszanie tych zasad, którymi są bany na forum na określoną ilość tur, proporcjonalną do przewinienia.

Art 5.14. Nakłada się obowiązek czytania korespondencji przychodzącej od Administracji Gry. Korespondencję tą uważa się za dostarczoną (przeczytaną) od momentu pierwszego zalogowania się po otrzymaniu w/w korespondencji.

--------------------
KOMENTARZE
(*) Art 5.7.
Moderator nie jest redaktorem postów, nauczycielem czy też wychowawcą osób piszących na forum. Biorąc pod uwagę obowiązujące w Regulaminie zasady wypowiedzi podejmuje on decyzję, czy dany post ukaże się (pozostanie) na forum, czy też nie.
Moderatorzy będą się starali przy ocenie wypowiedzi graczy w miarę możliwości stosować zasady logiki i zdrowego rozsądku, nie zamierzają w żaden sposób ingerować w wypowiedzi, jeśli tylko treść ich nie będzie naruszać przyjętych Regulaminem zasad.
Prosimy o zaufanie i wiarę w dobre chęci Moderatorów.

Rozdział VI – STRUKTURA ZARZĄDZANIA GRĄ GOTYX

Art. 6.1. Autor Gry. Jego rola (funkcje, zadania) to:
a) budowanie gry;
b) promowanie gry;
c) utrzymanie gry;
d) organizacja płatności;
e) rozpatrywanie trudnych spraw graczy (ostateczne odwołanie po wyczerpaniu możliwości na drodze administracyjnej);
f) kontakty z podmiotami zewnętrznymi.

Art. 6.2. Szef Administracji i Moderingu (Admin-Szef). Jego rola (funkcje, zadania) to:
a) rozpatrywanie reklamacji graczy na werdykty pozostałych Administratorów/Moderatorów forum;
b) koordynacja prac pozostałych Administratorów;
c) kontakt z Autorem; (lub reprezentowanie Administracji w kontaktach z Autorem)
d) zgłaszanie kandydatów na nowych Administratorów/Moderatorów forum;
e) możliwość uchylania kar nadanych przez innych Administratorów/Moderatorów forum.
f) Od decyzji Szefa Administracji można odwołać się do Autora.

Art. 6.3. Administrator główny (Administrator Gry, skrót „Admin” przy nazwie księstwa). Jego rola (funkcje, zadania) to:
a) walka z multi i oszustami;
b) pilnowanie spraw związanych z zastępstwami;
c) możliwość nadawania kar (zablokowanie konta, spamer);
d) pilnowanie porządku na forum Gry;
e) możliwość nadawania kar (spamer, usuwanie wątków i wypowiedzi).
f) od decyzji Administratora można odwołać się do Szefa Administracji.

Art. 6.4. Moderator forum (skrót „Mod” przy nazwie księstwa, pełniący funkcję Administratora pomocniczego ds. Forum). Jego rola(funkcje, zadania) to:
a) pilnowanie porządku na forum Gry;
b) możliwość nadawania kar (spamer);
c) usuwanie wątków i wypowiedzi.
d) Od decyzji Moderatora forum można odwołać się do dowolnego Administratora.

Art. 6.5. Księstwa pomocy dla nowicjuszy (Ostrogoci, Wizygoci). Ich role(funkcje, zadania) to:
a) zarządzanie księstwami pomocy dla nowicjuszy;
b) pomaganie nowym graczom w poznawaniu zasad;
c) ukierunkowywanie ich zachowań i wypowiedzi na utrzymanie średniowiecznego klimatu Gry;
d) promowanie kulturalnych zachowań nowych graczy w kontaktach z innymi graczami;
e) wychwytywanie nowych graczy o cechach aspołecznych i wulgarnych.

Art. 6.6. Księstwo Buntowników (Buntownicy, księstwo pomocnicze). Jego rola(funkcje, zadania) to:
a) zarządzanie księstwem Buntowników;
b) utrudnianie w granicach rozsądku gry graczom, szczególnie tym doświadczonym :-)

Rozdział VII – BUNTOWANIE I REWOLTOWANIE OSAD

Art. 7.1. Dopuszcza się bez ograniczeń celowe, lub niezamierzone buntowanie i rewoltowanie osad (w tym frontowych).
Art. 7.2. W przypadku gdy gracz dokona lub dopuści do buntu/rewolty w swej osadzie frontowej może rozpocząć ją odzyskiwać po okresie karencji, który wynosi 30 tur od wpisu zamiaru dokonania zbrojnego przejęcia swej byłej osady na forum w wątku MOD: UMOWY DYPLOMATYCZNE. Wpis powinien zawierać nazwę i współrzędne osady odzyskiwanej, o ile nazwa uległa zmianie.
a) Prawo karencji traci swą moc w momencie, gdy zbuntowana/zrewoltowana osada przestaje być frontową (np. wskutek przesunięcia granic w głąb księstwa buntującego/rewoltującego).
b) Sprawy sporne rozsądza Administracja.

Art. 7.3. Buntowanie/rewoltowanie/osad, do których dostęp ma TYLKO zaprzyjaźnione księstwo bądź takie, z którym w przeszłości Buntujący/Rewoltujący osadę miał przyjacielskie stosunki (określone w Art. 3.11.b) może być potraktowane jako próba ominięcia Rozdziału III Regulaminu Gry. W takich przypadkach ma zastosowanie Art. 3.11.c).

Rozdział VIII – INNE POSTANOWIENIA

Art. 8.1. Gracz może wystąpić do Admina z prośbą o zmianę nazwy księstwa. W prośbie takiej, należy podać swoje ID oraz nową nazwę księstwa.
a) Informacja o zmianie nazwy podawana będzie na forum w wątku: MOD: ZMIANA NAZW KSIĘSTW – INFO.

Art. 8.2. Konta graczy, do których nie było logowań przez 90 dni będą usuwane z Gry. Jeśli chcesz usunąć konto po prostu nie graj, konto automatycznie znika samo z systemu bez żadnych konsekwencji.

Art. 8.3. Ostateczna interpretacja zasad Gry zastrzeżona jest dla Autora Gry oraz Adminów, którzy go reprezentują. Autor zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Gry w trakcie jej trwania w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych lub w wyniku naniesienia zmian i poprawek.

Art. 8.4. Wszelkie działania Gracza lub Graczy powodujące "zepsucie" rozgrywki będą karane.

Art. 8.5. Zabronione jest celowe „odpuszczanie” swoich osad innemu graczowi. W tym celu należy się zastosować do przepisów o przekazywaniu osad. Gracz jest zobowiązany do obrony własnej niepodległości na miarę swoich możliwości. Za celowe „odpuszczanie” uznaje się wszelkie działania ułatwiające podbój własnych osad innemu graczowi takie jak:
a) samoistne wypisywanie się z związków;
b) wypowiadanie wojny najeźdźcy w przypadku jego widocznej przewagi militarnej;
c) pozostawianie agresorowi ważnych budynków i surowców, oraz transportów;
d) celowe głodzenie własnej armii, itp.

Art. 8.6. Złamanie powyższych zakazów oraz próby ich obejścia (np. sfingowane wojny) karane będzie blokadą kont, zbuntowaniem lub usunięciem spornych osad.

Art. 8.7. Wszelkie przejawy łamania zasad mogą być powiązane z zablokowaniem konta uczestnika Gry.

Art. 8.8. Informacje o wszystkich ostrzeżeniach, banach oraz blokadach wraz z uzasadnieniem znajdą się we właściwym wątku MOD na forum głównym Gry.

Art. 8.9. Wszystkie odwołania należy kierować tylko do osoby, która sformułowała karę. (*)

Art. 8.10. Graczowi zawsze przysługuje prawo odwołania się do przełożonego osoby wymierzającej karę (zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszego Regulaminu) lub do samego Autora Gry: gotyx@gra24h.pl.

Art. 8.11. Zakładanie nowych księstw po to "by tylko wyjaśnić" również skończy się zablokowaniem.

Art. 8.12. Wymuszenia i groźby odnoszące się do życia prywatnego, mogą prowadzić stosownie do wykroczenia do blokady kont na wszystkich serwerach Gry, jak również na forum.

------------------
KOMENTARZE
(*) Art. 8.9.
Jeśli Twoje konto zostało zablokowane, wraz z informacją o tym znajdziesz informację, który z Administratorów/Moderatorów forum nałożył karę - w celu wyjaśnienia sprawy rozmawiaj z tą osobą, gdyż tylko ona może ewentualnie cofnąć karę.

Rozdział IX – OBOWIĄZKI ADMINISTRATORÓW I MODERATORÓW GRY

Art. 9.1. Administrator ma obowiązek w ciągu 24 godzin rozpatrzyć sprawę, która do niego dotarła. Za „dotarcie” sprawy rozumie się odebranie wiadomości od gracza. W przypadku braku takiej możliwości (np. nieobecność) Admin musi o tym poinformować w wątku MOD:ADMINISTRATORZY – INFO.

Art. 9.2. Decyzję o karze, może podjąć samodzielnie każdy z Administratorów.
a) W szczególnie skomplikowanych sprawach doradza się podejmowanie decyzji w większym gronie (co najmniej 2), aby uniknąć przeoczeń, błędów itp.
b) Decyzja, pod którą podpisze się co najmniej 2 Adminów jest tym samym na tym szczeblu ostateczna i może być zniesiona tylko poprzez decyzję Autora lub odwołana przez tychże Adminów.

Art. 9.3. Kary można nakładać tylko w okresie bieżącej edycji, chyba, że zachodzą przesłanki do kontynuacji kary na podstawie Art. 10.1.a-b. (*)

Art. 9.4. Administrator za swoje decyzje odpowiada przed Szefem Administracji i Moderingu oraz przed Autorem.

Art. 9.5. Osoba chętna na stanowisko Admina powinna zgłosić się do osoby piastującej urząd Szefa Administracji i Moderingu. Dalsze działanie (m.in. zbieranie informacji o danej osobie) spoczywa na Szefie Administracji, który w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania kieruje sprawę do ostatecznej decyzji Autorowi.

Art. 9.6. Osoba powoływana na Szefa Administracji musi wyrażać zgodę na pełnienie tej funkcji. Osoba piastująca urząd Szefa Administracji i Moderingu nie ma możliwości rezygnacji z funkcji do momentu zgody Autora.

Art. 9.7. Kontakt z Adminami odbywa się przez:
a) Kontakt obowiązkowy (Gracz poproszony o kontakt w dany sposób ma obowiązek się skontaktować):
- wiadomości prywatne w Grze;
- chat Gry.
b) Kontakt dodatkowy (Gracz lub Administrator poproszony o kontakt w dany sposób ma prawo odmówić):
- komunikator GG;
- komunikator Skype;
- e-mail;
- telefon.
c) Dodatkowo możliwy jest też kontakt przez forum Gry, jednak Administracja musi założyć, że kontakt ten może być niewystarczający.

------------------
KOMENTARZE
(*) Art. 9.3.
Starsze nieprawidłowości, jeśli wystąpiły jednorazowo, ulegają przedawnieniu, mogą jednak służyć jako argument przy stwierdzeniu nowych złamań regulaminu przez dane księstwo.

Rozdział X – KAROMIERZ

Art. 10.1. Maksymalnie kara, którą Admin może nałożyć, (blokada konta, spamer) może trwać do końca edycji w której została dana, wyjątki:
a) jeśli kara została nadana w ostatnim miesiącu edycji może przedłużyć się do 1 miesiąca od rozpoczęcia nowej edycji (jednak tylko w wyjątkowych okolicznościach).
b) w bardzo szczególnych przypadkach kiedy nie ma już innego wyjścia kara może być dłuższa dostosowana do specyfiki sytuacji.

Art. 10.2. Gracz dla swojego nowego konta może wykorzystać herb i nazwę którą miał przy starym koncie. Niezależnie od powodu w jaki utracił stare konto.

Rozdział XI –POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 11.1. Podstawowym sposobem zgłoszenia przez Gracza podejrzenia o łamaniu Regulaminu przez innych graczy jest informacja na priv do Admina.
Na forum Gry umieszczony jest wątek o nazwie „MOD: Zgłoszenia do Administratorów o przypadkach łamania regulaminu gry”, w którym Gracze mogą też umieszczać swoje podejrzenia na temat łamania regulaminu przez innych graczy. Umieszczanie informacji na ten temat w innych watkach będzie traktowane jako spam. (*)

Art. 11.2. O ile części albo pojedyncze sformułowania tego Regulaminu nie dotyczą sytuacji przewidzianej w przepisach prawa albo niezupełnie jej odpowiadają, treść pozostałej część dokumentu jest nienaruszona i wciąż ważna.

Art. 11.3. Pozostałe zasady obowiązujące Graczy nie ujęte w Regulaminie Administracyjnym Gry Gotyx, zawiera nadrzędny „Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną gry internetowej „Gotyx”, dostępny do wglądu w zakładce ZASADY GRY (http://www.gotyx.pl/zasady.html).

Art. 11.4. Należy pamiętać, że decydując się na założenie własnego konta, Gracz akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie świadczenia usługi drogą elektroniczną Gry internetowej „Gotyx”, jak i Regulaminu Administracyjnego Gry Gotyx.

Art. 11.5. Autor Gry jak i Administracja Gry zastrzegają sobie prawo do aktualizacji i zmian w Zasadach Gry jak i Regulaminie Administracyjnym w trakcie trwania rozgrywki.

Art. 11.6. Ostateczna interpretacja Regulaminów Gry należą według hierarchii Administracyjnej do Autora Gry i Administracji Gry.

Art. 11.7. Każdy Gracz ma obowiązek znajomości Regulaminu. W przypadku ukarania Gracza za działania niezgodne z Regulaminem wszelkie tłumaczenia brakiem jego znajomości mogą zakończyć się zwiększeniem kary.
-------------------
KOMENTARZE
(*) Art. 11.1.
Administrator nie zawsze może wychwycić wszystkie nieprawidłowości, zwłaszcza na mapie. W interesie Gracza jest obserwacja innych księstw i zgłaszanie do Administracji (w pierwszej kolejności w korespondencji prywatnej, a następnie na forum) wszelkich naruszeń Zasad Gry.

___________________
Aktualizacja na dzień:
03.01.2010 r.
Tura wklejenia i obowiązywania 46
Autor: Polanie LI 501
Z dniem dzisiejszym formalnie moderator Lyonesse obejmuje stanowisko Szefa Moderatorów
Autor: Slezsko (Admin) LXIX 65
AKTUALIZACJA REGULAMINU:

Poniższe punkty zostają skorygowane i brzmią:
Art. 3.8. Istnieje 140-turowy zakaz atakowania księstw, od których otrzymało się osady.
Art. 7.2. - W przypadku gdy gracz dokona lub dopuści do buntu/rewolty w swej osadzie frontowej może rozpocząć ją odzyskiwać po okresie karencji, który wynosi 20 tur od wpisu zamiaru dokonania zbrojnego przejęcia swej byłej osady na forum w wątku MOD: UMOWY DYPLOMATYCZNE. Wpis powinien zawierać nazwę i współrzędne osady odzyskiwanej, o ile nazwa uległa zmianie.

ARTYKUŁY:
Art. 5.12.c - zostaje zniesiony
Art 5.12.i - zostaje zniesiony

KOMENTARZ:
5.12.i - W przypadku zablokowania konta jedyna możliwość apelacji to wiadomość do Autora. Gdy Gracz nie zgadza się z decyzją lub chce wyjaśnień powinien mieć możliwość kontaktu z Administracją. Oczywiście nie można tego nadużywać, a rozmowa musi odnosić się do konkretnej sytuacji.

Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Możesz zrobić to TUTAJ